Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Project EU Tecnet ! NEW ! (U-Th)/He Lab
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační video

Oddělení neotektoniky a termochronologie se zaměřuje na charakterizaci zlomových struktur a tektonických pohybů na nich, jakož i na studium geodynamického vývoje oblastí pomocí metod tektonické geomorfologie, strukturní geologie, aplikované geofyziky aj. Pozornost je věnována rovněž také vyhledávání zlomů metodami aplikované geofyziky a kvartérních paleoseismických jevů vázaných na tyto zlomy. Časoprostorové rekonstrukce a modelování geologických procesů, majících vztah k přírodním rizikům jako jsou tektonické pohyby a vulkanismus pak využívají metody radionuklidového datování, jako je např. termochronologické datování.

Vedoucí oddělení

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
  E-mail: stepancikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009328

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
  E-mail: taborikirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009368